HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

ISO Certifikati

Centar za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"

Projekt: Centar za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"

Naručitelj: EKO d.o.o.

U Centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje na površini od oko 46 hektara prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad. Manje količine opasnog otpada, izdvojene iz komunalnog otpada, a koje su neizbježni produkt života i rada ljudi, u CGO-u će se privremeno skladištiti i redovno predavati na daljnje postupanje ovlaštenoj i specijaliziranoj tvrtki za prikupljanje i obradu pojedine vrste opasnog otpada.

Centar predstavlja visoko kvalitetnu i najsigurniju alternativu postojećim odlagalištima jer je predviđena mehaničko-biološka obrada miješanog komunalnog otpada po najvećim europskim standardima, a uz to će se vršiti i obrada građevnog otpada. Uz sve to, u Centru će biti pripremljeni prostori za prikupljanje i skladištenje ostalih vrsta otpada.

Centar za gospodarenje otpadom ne rješava samo jednu vrstu otpada, nego i sve frakcije neopasnog otpada i pojedine frakcije „opasnog“ otpada iz kućanstva (baterije, lakovi, boje, akumulatori itd.) manjih količina.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenjem otpadom Biljane Donje sufinancira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Na ovom projektu vršimo dužnost Savjetodavnog stručnjaka za građevinarstvo. 

Galerija fotografija


← Povratak na listu referenci