HRV ENG

Civil Engeneering Consultancy

Referentna lista

Republika Hrvatska

Projekt: Most Kopno - Pelješac s pristupnim cestama

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.

Most Kopno-Pelješac s pristupnim cestama predviđen je između Komarne na kopnenoj strani i Brijeste na poluotoku Pelješcu. Izgradnjom mosta uspostavit će se čvrsta cestovna veza između svih dijelova hrvatskog teritorija što će bitno doprinijeti razvitku Dubrovnika, poluotoka Pelješca i Dubrovačko-neretvanske županije.

Most Kopno-Pelješac prelazi preko morskog tjesnaca širine oko 2140 m. Duljina mosta od osi do osi upornjaka iznosi 2404 m, dok ukupna duljina mosta s upornjacima iznosi 2440 m. Na najvećem dijelu prijelaza dubina mora iznosi oko 27 m.

Prometnu plohu na mostu čine dva kolnika od kojih svaki obuhvaća voznu traku širine 3.5 m, zaustavnu traku širine 2.5 m i dvije rubne trake po 0.50 m.

Most se oslanja na ukupno 12 stupova od koji se 10 nalazi u moru. Konstrukcijski je koncipiran kao hibridna konstrukcija s 5 središnjih raspona duljine 285 m. Ovješena rasponska konstrukcija i 40 m visoki centralno postavljeni armiranobetonski piloni su elastično upeti u stupove. Središnji sustav je ovješeni most sa 6 niskih pilona i 5 otvora po 285 m tako da je postignuta potpuna simetrija mosta u prostoru. Rasponski sklop je pridržan kosim zategama u jednoj ravnini. Čeličnu rasponsku konstrukciju širine 22.50 m čini troćelijski sanduk.

Na projektu Pelješkog mosta vršimo dužnosti: 

- Glavni inženjer gradilišta 
- Pomoćnik glavnog inženjera gradilišta 
- Stručnjak za zdravlje, sigurnost i zaštitu okoliša 
- Stručnjak za ugovorne odnose 
- Inženjer za planiranje 
- Stručnjak za osiguranje i kontrolu kvalitete

Projekt: Trajektna luka Tkon

Naručitelj: Županijska lučka uprava Zadar

Na otoku Pašmanu u mjestu Tkon gradi se trajektno pristanište - luka otvorena za javni promet predviđena za prihvat trajekata dužine do 50 m.

Luka se sastoji od 2 gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta. Gat je širine 6 m, dužine 54 m. Dubina uz gat je 4 m. Uz gatove se izvode i plato pristaništa i športske lučice kao asfaltirana površina koja omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila. Cirkulacija mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija je osigurana preko podmorskog propusta koji se nalazi u korijenu platoa pristaništa. U luci će se nalaziti i asfaltirani plato ukrcajnog čekališta te javno parkiralište. Također je predviđeno izvođenje i kupališta te šetnica.

Ovaj projekt Županijske lučke uprave Zadar je prvi od 28 projekata koji je financiran bespovratnim sredstvima EU u okviru Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalno linijskog pomorskog prometa, referentna oznaka KK.07.4.2.05, a naše društvo pruža usluge vođenja projektom gradnje i upravljanja EU projektom.

Projekt: Posjetiteljski centar ''Podzemni grad Paklenica''

Naručitelj: Javna ustanova ''Nacionalni park Paklenica''

U Nacionalnom parku Paklenica dovršava se uređenje tunelskog kompleksa Posjetiteljski centar ''Podzemni grad Paklenica''.

Posjetiteljski centar su podzemni tuneli, popularno nazvani ''Bunkeri'' koji su izgrađeni u razdoblju od 1950.-1953. godine za potrebe tadašnje JNA. Radovi na dovršenju uređenja obuhvaćaju radove: građevinske, obrtničke i interijerske na uređenju dviju izložbenih dvorana s evakuacijskim hodnicima, sanitarijama i klima komorama.

Na projektu ''Podzemni grad Paklenica'' pružamo usluge ovlaštenog građevinskog savjetnika.

Projekt: Centar za razvoj i edukaciju, Poličnik

Naručitelj: Općina Poličnik

U poslovnoj zoni Grabi, Općina Poličnik, izvode se radovi na Centru za razvoj i edukaciju koji će unaprijediti konkurentnost prehrambeno – prerađivačke industrije Jadranske regije.

Namjena građevine je definirana preko 3 modula: proizvodni, edukativni i poduzetnički. Edukativni modul obuhvaća radione, praktikum, muzej, knjižnicu, multimedijalnu dvoranu i prostoriju za senzoriku. Start up uredi su u okviru poduzetničkog modula, dok je unutar proizvodnog modula - punionica meda s pratećim prostorijama i razvojna radionica - prerada voska i proizvodnja krema.

Centar ima katnost P+1. Nosiva konstrukcija je čelična, stupovi su HEA360, a glavni nosači IPE400. Na glavne nosače oslanjaju se podrožnice profila IPE220 međusobnog razmaka oko 2.8 m. Krov prizemnog dijela izvodi se kao dvostrešan, a na prvom katu kao jednostrešan. Fasadni paneli su termoizolirajući vatrootporni, debljine 24 cm, a krovni paneli su debljine 20 cm.

Na ovom projektu pružamo usluge stručnog nadzora i koordinatora 2 zaštite na radu.

Projekt: Izgradnja putničkog terminala Luke Gaženica

Naručitelj: Lučka uprava Zadar

LOT IIIb izgradnje Luke Gaženica obuhvaća izgradnju središnje zgrade terminala ukupne površine 24.530 m2, u što je uključeno uređenje prateće strukture i parkirališta te hortikulturno uređenje površine približno 18.000 m2. Obavljamo funkciju nadzornog inženjera i Koordinatora II za ZNR..

Projekt: Izgradnja i montaža plutajućih gatova u marini Portonovi, Boka Kotorska

Naručitelj: Azmont Investments

Izrada, tegljenje i motaža pontona. Postava sidrenog sustava gatova i fingera u marini Portonovi, Boka Kotorska. Obavljamo funkciju Voditelja projekta Izvođača radova.

Projekt: Rekonstrukcija infrastrukture i zgrada visokogradnje unutar ACI marine u Pomeru

Naručitelj: ACI club d.d.

Uklanjanje postojeće infrastrukture i zgrada visokogradnja u ACI marini Pomer, te izgradnja potpuno nove infrastrukture i sadržaja marine u skladu s suvremenim potrebama nautičara. Obavljamo poslove Voditelja projekta i FIDIC inženjera.

Projekt: Rekonstrukcija sanitarnog bloka A u ACI marini Skradin

Naručitelj: ACI Club d.d.

Uklanjanje zastarjelog sanitarnog bloka A te izgradnja novog. Obavljali smo poslove Voditelja projekta i FIDIC inženjera.

Projekt: Rekonstrukcija ACI marine Jezera

Naručitelj: ACI Club d.d.

Rekonstrukcija zgrada sanitarija ACI marine Jezera.

Projekt: Rekonstrukcija ACI marine Cres

Naručitelj: ACI Club d.d. Opatija

Rekonstrukcija ACI marine Cres - uklanjanje i zbrinjavanje zastarjelih gatova, proizvodnja novih pontona duljine 9m, širine 3m, visine 0,85m s nadvođem 0,5m, koji se ugrađuju u devet novih plutajućih gatova duljine 45 do 135m. Tegljenje pontona, ugradnja sidrenog sustava gatova i plovila putem ronioca. rekonstrukcija vodovodne mreže, elektro mreže i hidrantske mreže. Mi obavljamo rolu Voditelja projekta u ime Naručitelja i FIDIC Engineera. 

Projekt: Rekonstrukcija ACI marine Korčula

Naručitelj: ACI Club d.d.

Rekonstrukcija kopnenih zgrada u ACI marini Korčula.

Projekt: Izgradnja infrastrukturnih građevina na projektu "IKEA Zagreb Istok"

Naručitelj: UNIECO Soc.Coop.

Izvedba infrastrukturnih radova za potrebe novog shopping centra "IKEA Zagreb Istok" - pristupne ceste, nogostupi, oborinska odvodnja, fekalna kanalizacija, plin, vodovod, cestovna rasvjeta, DTK, fiksna i promjenljiva prometna signalizacija. Obavljali smo funkciju Glavnog inženjera projekta i Glavnog inženjera gradilišta.

Projekt: Rekonstrukcija i dogradnja autoceste A3; Dionica Zagreb - Lipovac; poddionica Ivanja Reka - Rugvica

Naručitelj: Unieco Soc. Coop. podružnica Zagreb

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka, uklanjanje starih i izgradnja novih naplatnih kućica, uklanjanje starih i izgradnja novih kolnika autoceste zajedno s paralelnim kolnicima s južne i sjeverne strane autoceste, izgradnja novog čvorišta "Otok Svibovski" s pripadajućim nadvožnjakom i rampama. izgradnja novog putnog prijelaza i nadvožnjaka "Hruščica", uklanjanje starog nadvožnjaka i putnog prijelaza "Hruščica". Svi radovi se izvode pod gustim prometom i uz privremenu prometnu regulaciju. Obavljali smo posao Inženjera gradilišta i Glavnog inženjera gradilišta za glavnog izvoditelja radova UNIECO Soc.Coop.

Projekt: Most “Rječina“, vijadukt “Katarina” i tunel “Katarina” na zapadnoj obilaznici Rijeke

Naručitelj: Koncesijsko društvo ARZ d.d.

Most “Rječina” – masivni AB okvirni most s kosim stupovima. Rasponi 50 + 108,5 + 50 m. Tehnologija gradnje – slobodna konzolna gradnja kosih stupova uz primjenu geotehničkih sidara, prvi raspon gornjeg ustroja se betonira na čeličnoj rešetki oslonjenoj na pomoćni stup, drugi raspon (srednji) se izvodi slobodnom konzolnom gradnjom uz primjenu Dywidag skele i sistema prednaprezanja. Vijadukt “Katarina” – gredni most s monolitnom pločom s 9 raspona od 18 m. Tunel “Katarina” – cestovni tunel iskopan novom austrijskom tunelskom metodom; primarna podgrada – mlazni beton armiran čeličnim vlaknima + čelični rešetkasti lukovi (remenate) + Swellex sidra i/ili IBO sidra. Ponegdje, kad je bilo potrebno, primjenjen je pipe roof sistem primarne podgrade. Sekundarna podgrada – Armirano betonska obloga betonirana u čeličnoj oplati duljine segmenta od 12 metara.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, konzultanta za slobodnu konzolnu gradnju, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje. 

Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija dva spremnika za naftu u terminalu Sisak

Naručitelj: JANAF d.d.

Dva čelična spremnika 90 metara u promjeru, temeljena na AB prstenastom temelju. Građevinski radovi, pristupne ceste, odvodnja otpadnih voda.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Autocesta Zagreb – Split, most “Maslenica”

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste

Most “Maslenica” – ukupnog raspona 370 m, raspona luka 200 m, strelice luka 60 metara, visine nivelete iznad razine mora 90 metara. Izgradnja luka je provedena slobodnom konzolnom gradnjom uz primjenu „stay“ kabela u tri razine koji s jedne strane pridržavaju luk, a s druge se sidre preko transfer greda i geotehničkih sidara u stjenovito tlo; prva sidrena pozicija – sredina stupa; druga sidrena pozicija – vrh stupa; treća sidrena pozicija – vrh privremenog čeličnog pilona na visini 22 m iznad nivelete mosta. Primjenjen je BBR sistem prednaprezanja za geotehnička sidra i za „stay“ kabele. Luk je sastavljen od 46 segmenata duljine 5.0 m svaki, koji su betonirani na specijalno izvedenoj samopomičnoj skeli slobodnom konzolnom gradnjom. 47-i segment je izveden nakon dovršenja obje lučne polovice (2 x 23 segmenta) i po dovršenom izravnanju obje polovica luka na mjestu spoja. Geotehnička sidra su izvedena 27 do 30 metara duboko s sidrišnom zonom od 16 m. Najviši stup je visok 70 metara. Stupovi (kao i luk) su izvedeni sandučastog poprečnog presjela s naglavnicom stupa na vrhu stupa duljine 16 metara. Ukupni broj od 90 nosača predgotovljenih nosača je izveden i montiran primjenom lansirne rešetke.

Vršili smo dužnost Voditelja dijela radova na mostu i Voditelja radova na pogonu za izradu pregotovljenih elemenata.

Projekt: Čvor Ploče – granica Bosne i Hercegovine

Naručitelj: Georad d.o.o.

Zemljani radovi (iskop stijene, miniranje, prijevoz, nasipi), tampon, zaštita pokosa, odvodnja. Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta.

Projekt: Četrnaest (14) vjetro elektrana u Obrovcu

Naručitelj: Georad d.o.o.

Svi zemljani radovi na pristupnim cestama I armirano betonskim temeljima. Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta.

Projekt: Autocesta Zagreb – Sisak, dionica Buševec - Lekenik

Naručitelj: Hrvatske Autoceste d.o.o.

Radovi na glavnoj trasi – 12 km duljine zajedno s svimostalim radovima, cijevnim i pločastim propustima; 2 milijuna m3 nasipa, odvodnja itd.
Radovi na objektima: 6 nadvožnjaka, dva prijelaza za životinje, 4 mosta, 1 vijadukt. Ukupno 100.000 m3 armiranog i pred napetog betona.
Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, glavnog inženjera gradilišta, koordinatora ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Rekonstrukcija Naplatnih kućica u Lučkom blizu Zagreba, Hrvatska

Naručitelj: Koncesijsko društvo ARZ d.d.

Izgradnja dodatnih naplatnih kućica i proširenje kolnika dvije vozne trake na obje strane autoceste, duljine 5 km.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta za jednog od članova poslovne udruge izvoditelja.

Projekt: Izgradnja obilaznice državne ceste D2 oko grada Slatine

Naručitelj: Hrvatske cetse d.o.o.

Dvosmjerna cesta duljine 10.2 km.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta za jednog od članova poslovne udruge izvoditelja.

Projekt: Zagreb – Sisak, dionica Jakuševec – Velika Gorica Jug i Velika Gorica – Buševec

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

Glavna trasa duljine 20 km s svim pripadajućim radovima, cjevni i pločasti propusti, zemljani radovi, odvodnja itd. Objekti: vijadukt „Željeznička“, ukupnog raspona 550 m, koji premoštava međunarodnu željezničku višekolosječnu prugu Zagreb – Sisak.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

 

Projekt: Državna cesta D8, Dionica Sv. Kuzam – Križišće, LOT 4

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.

Radovi na glavnoj trasi zajedno s pripadajućim objektima na trasi; viadukti „Sveta Trojica“ – 900 m i “Križišće” – 470m.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta za jednog od članova poslovne udruge izvoditelja.

Projekt: Autocesta Zagreb – Sisak, dionica Jakuševec – Velika Gorica Jug

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

Viadukt „Kolareva“ – 168 m i radovi na glavnoj trasi (3.4 km) zajedno s ostalim pripadajućim radovima – propsutima, odvodnjom, iskopima, nasipima, posteljicom, tamponom, cementnom stabilizacijom, asfaltima, odbojnicima itd.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Autocesta Zagreb – Rijeka, Dionica Vrbovsko – Bosiljevo

Naručitelj: Koncesijsko društvo ARZ d.d.

Viadukt „Osojnik“ – 320 m i radovi na glavnoj trasi (5 km) zajedno s ostalim pripadajućim radovima – propustima, odvodnjom, iskopima, nasipima, posteljicom, tamponom, cementnom stabilizacijom, asfaltima, odbojnicima itd.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Autocesta Zagreb – Macelj, dionica Krapina – Macelj

Naručitelj: Pyhrn Motorway

Dva vijadukta „Krapinčica“ – 530 m, dva vijadukta „Jurički“ – 100 m, dva vijadukta „Tkalci“ – 230 m. Temeljenje na pilotima (250 bušenih pilota ϕ 120cm), dijafragmama koje su primjenjene za temeljenje vijadukta „Tkalci“, mlazno injektiranje za stabilizaciju slijeganja nasipa i pilota, 270 komada predgotovljenih i prednapetih nosača je proizvedeno i instalirano, svaki mase 90 tona i duljine 32.5 m, odvodnja, ograde, odbojnici, zaštita od buke.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Državna cesta D8, dionica Orehovica – Sveti Kuzam, LOT 0, 1 i 2

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.

Dva vijadukta „Vežica“ – 660 m i dva vijadukta „Draga II“ – 220 m, 125 predgotvoljenih prednapetih nosača 90 tona mase i 30 m duljine svaki; dva pješačka nathodnika; čvor „Orehovica“; dva nadvožnjaka; radovi na trasi – iskop, nasip – 480.000 m3, zaštita pokosa iskopa – IBO sidra (5000 komada duljine 9 do 16 m), mlazni beton 20.000 m2, „at casing“ bušenje, samobušivi drenovi itd.; vodovodni radovi s čeličnim i DI cijevima promjera ϕ 150 mm do 700 mm – nova gradnja i relokacija postojećeg regionalnog vodovoda; fekalna kanalizacija – DI i HDPE cijevi promjera ϕ 150 to 400 mm, novi i relokacija postojećih, gravitacijskih i tlačnih cjevovoda; rekonstrukcija paralelnih lokalnih cesta pod prometom – 4 km; izvedba tunela ispod interregionalne željezničke pruge Rijeka – Budimpešta, izvedba pomoćne konstrukcije  privremenog mosta za prijelaz pruge - 30 m raspon.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Autocesta Zagreb – Split, dionica Sv. Rok – Zadar II

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

Dva vijadukta „Rovanjska“ 180 m, dva vijadukta „Crna Draga“ – 230 m, 180 predgotovljenih prednapetih nosača 90 tona mase i 30 m duljine svaki, most „Baštica“ – 90 m, 3 nadvožnjaka; radovi na trasi – 5 km autoceste, 870.000 m3 of iskopa u stijeni – miniranje, nasipi, tamponi, asfalterski radovi, terramesh zaštita pokosa nasipa zbog vrlo strmog terena, odvodnja, zaštita pokosa iskopa mrežama – pokosi visine i do 90 m.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Autocesta Zagreb – Split, dionica Josipdol – Mala Kapela

Naručitelj: Bechtel Enka JV

Radovi na donjem ustroju na dva vijadukta „Modruš II“ – 250 m, dva vijadukta „Modruš III“ – 160 m, nadvožnjacima „Gašparovići“, „Pavličići“ i „Krč“, 4 podvožnjaka i velikim pločastim propustima u trasi, izrada 54 predgotovljena prednapeta nosača mase 35 tona i duljine 20 m svaki.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Rekonstrukcija mosta „Kostajnica“ preko rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici i uklanjanje ruševina mosta „Jasenovac“

Naručitelj: Europska komisija za obnovu BIH

Most „Kostajnica“ – uklanjanje oštećenih konstrukcijskih djelova mosta (miniranih tijekom rata) i izvedba dva potpuno nova raspona, sanacija ostalih raspona (ukupni raspon 180 m); Most „Jasenovac“ – uklanjanje potopljenih ruševina starog mosta iz rijeke Une primjenjujući opremu za podvodno rezanje betona i armature i podvodno miniranje. Svi radovi su izvedeni uz pomoć ronioca. Ruševine su pokupljene s riječnog dna dizalicom tipa „Casagrande“ s grajferom, koja je bila postavljena na maoni pokretanoj remorkerima. Izvedba radova je bila vrlo delikatna jer se radilo o crti razgraničenja zaraćenih strana zbog čega je birokratska procedura za privremeni izvoz opreme i materijala usporavala radove.

Vršili smo dužnosti Glavnog inženjera projekta, inženjera gradilišta, koordinatora za ZNR II i inženjera za planiranje.

Projekt: Autocesta Zagreb – Split, dionica Bosiljevo - Josipdol

Naručitelj: Bechtel Enka JV.

Radovi na donjem ustroju na dva mosta „Dobra“ – 180 m, plitko temeljenje u stijeni na 6 metara dubine ispod nivoa rijeke „Dobre“, ispumpavanje vode iz građevinske jame, stupovi sandučastog poprečnog presjeka visine 40 m, naglavnice stupova (stolovi) s konzolama od 11 m na obje strane koje su izvedene slobodnom konzolnom gradnjom na licu mjesta, 3 nadvožnjaka – „Mirići“, „Malik“ i „Kneževići“, 3 podvožnjaka – „Tuturovići“, „Otok na Dobri“ i „Bartolovići“, 54 predgotovljena prednapeta nosača mase 35 tona i 20 m duljine svaki. 

Pružali smo tehničku podršku izvoditelju radova na izradi projekta i montaži skele, vođenju dokumentacije i na poslovima planiranja.

Projekt: Most preko rijeke „Kupa“ u Hrnetiću, Karlovac

Naručitelj: Grad Karlovac

Bušeni piloti u vodi, izrada stupova izravno iz pilota, postava „Bailey“ tipa čelične konstrukcije tehnologijom potiskivanja s obale preko stupova, izrada pristupnih cesta mostu. Most je dovršen u cjelosti u roku od 2.5 mjeseca.

Pružali smo tehničku podršku izvoditelju radova na izradi projekta i montaži skele, vođenju dokumentacije i na poslovima planiranja.

Projekt: Zagreb – Rijeka, Viadukti „Katušin“ i „Stara Sušica“

Naručitelj: društvo ARZ d.d.

Dva vijadukta „Katušin“ – ukupni raspon 220 m i jedan vijadukt „Stara Sušica“ raspona 340m. 60+55 predgotovljenih prednapetih nosača mase 90 i duljine 32.5 m svaki. Stupovi temeljeni na pilotima i plitko (namjestima gdje je čvrsta stijena temeljno tlo). Vijadukt „Stara Sušica“ – stupovi visine 40 m, nosači montirani lansirnom skelom.

Pružali smo tehničku podršku izvoditelju radova na izradi projekta i montaži skele, vođenju dokumentacije i na poslovima planiranja.

Projekt: Autocesta Zagreb – Rijeka, Vijadukt „Drežnik“

Naručitelj: Koncesijsko društvo ARZ d.d.

Dva vijadukta „Drežnik“ ukupnog raspona 2.5 km. Rasponi su bili 32.5 m, osim glavnog raspona preko rijeke „Kupe“ koji je bio 70 m. Temeljenje vijadukta je izvedeno na bušenim pilotima duljine 25 – 30 m, 450 komada  promjera ϕ 120 cm. Izvedeni su širokopojasni pregotovljeni i prednapeti nosači – 616 komada, djelomično prednapeti. Dio nosača je izveden kombinacijom adhezionog i naknadnog napinjanja. Masa nosača je bila 90 tona, a duljina 32.5 m. Glavni raspon je premošten primjenom konzolnog predgotovljenog nosača (konzola 17 m na obje strane) koji je instaliran na vrhu stupa te privremeno stabiliziran visokovrijednim navojnim šipkama. Potom je postavljen centralni nosač, nakon čega je uslijedilo betoniranje spojeva na licu mjesta i kolničke ploče za monolitizaciju cijele konstrukcije. Uslijedilo je naknadno utezanje konstrukcije kabelima kontinuiteta za preuzimanje negativnih momenata savijanja iznad stupova.

Pružali smo tehničku podršku izvoditelju radova na izradi projekta i montaži skele, vođenju dokumentacije i na poslovima planiranja.

Projekt: Autocesta Zagreb – Varaždin, Dionica: Sv. Helena – Breznički Hum

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste

Dva mosta preko rijeke „Lonje“ – raspona 100 m, dva mosta preko riječice  „Glavinčice“ – raspona 30 m, dva mosta preko riječice „Nespeš“ – raspona 30 m. Pločasto plitko temeljenje, gornji ustroj – AB ploča betonirana na licu mjesta na lakoj cjevnoj skeli.

Vršili smo dužnost Voditelja radova na objektima.

Projekt: Autocesta Zagreb – Varaždin, Dionica: Varaždin - Čakovec

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste

Dva mosta preko rijeke „Drava I“ – ukupnog raspona 550 m, s 55 kom predgotovljenih i prednapetih nosača, temeljenih na 2 x 44 bušena pilota duljine 30 m i promjera ϕ 120 cm. Radovi su izvođeni unutar riječnog toka; Dva mosta „Kanal Plitvica“ – raspona 30 m, plitko temeljenje 6 metara ispod razine podzemne vode uz stalno pumpanje jakim muljnim pumpama, te uz izvedbu privremenog obilaznog cjevovoda u svrhu preusmjeravanja vodotoka u kišnoj sezoni. Gornji ustroj je bila puna kolnička ploča betonirana na lakoj cijevnoj skeli; nadvožnjak „Zamlaka“ – ukupnog raspona 160 m, plitko temeljenje, predgotovljene naglavnice stupova i nosači – 36 komada.

Vršili smo dužnost Voditelja radova na objektima.

Projekt: Autocesta Zagreb – Rijeka, Viadukt „Zalesina“

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste

Viadukt „Zalesina“ – ukupnog raspona 470 m, plitko temeljenje, stupovi sandučastog poprečnog presjeka, in situ naglavnice stupova, 60 kom pregotovljenih nosača izvedenih kombinacijom adhezionog i naknadnog napinjanja.

Vršili smo dužnost Voditelja radova na objektima.

Qatar

Projekt: Industrijsko čvorište u Dohi, Qatar

Naručitelj: Ministarstvo javnih radova, Uprava za ceste

Radovi na objektima – Industrijski vijadukt – naknadno napeti rasponski sklop sandučastog poprečnog presjeka betoniran na licu mjesta ukupnog raspona 550 m; dvostruki mostovi Salwa Road sličnog presjeka  i betoniran na licu mjesta, ukupnog raspona 2 x 250 m; dva mosta u kružnom toku – naknadno napeta puna AB ploča; podvožnjak duljine 670 m. Temeljenje objekata je plitko, osim na upornjacima koji se temelje na bušenim pilotima. Ukupna količina betona je oko 100.000 m3.

Infrastrukturni radovi – mikro tunel unutarnjeg promjera 3.0 m za sustav oborinske odvodnje ukupne duljine 9600 m, premještanje postojeće i izgradnja nove vodovodne mreže s cijevima DI ϕ 400 – 700 mm ukupne duljine 23 km, premještanje postojeće TSE (treated sewage effluent) i mreže fekalne kanalizacije ukupne duljine 10 km, izgradnja nove mreže TSE i gravitacijske i tlačne fekalne kanalizacije ukupne duljine 12 km od HDPE i DI cijevi promjera ϕ 200 – 400mm, izgradnja novog sustava mreže oborinske odvodnje ukupne duljine 24 km od GRP cijevi (glass reinforced plastic) i VC (vitrified clay) cijevi promjera ϕ 300 – 700 mm, elektro radovi (do 66 kV), telekomunikacijski radovi,  Intelligent Traffic System – dinamička prometna signalizacija.

Radovi na trasi – iskop u stijeni (260.000 m3), nasipi 200.000 m3, drobljenje i separacija materijala, tampon, cementna stabilizacija, asfalterski radovi (350.000 tona), zidovi s armiranim tlom (RSW), uređenje okoliša, zaštita od buke, izgradnja obilaznih cesta u duljini 27 km prije početka glavnih radova. Radovi su izvođeni pod teškim prometom.

Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta kod izvoditelja, voditelja gradnje, voditelja odjela tehničke pripreme, voditelja odjela za ZNR i zaštitu okoliša, voditelja odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete i inženjera za planiranje.

Projekt: Messaied Industrial City Business i rekreacijski kompleks, Paket 1

Naručitelj: Arabian United Construction ARCON w.l.l.

zemljani radovi, konstrukcijski betoni, zidarski radovi, izgradnja pristupnih cesta i parkirališta, tampon, asfalti, prometna signalizacija, odvodnja, vodovodni radovi i elektro radovi.

Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta kod izvoditelja, voditelja gradnje, voditelja odjela tehničke pripreme, voditelja odjela za ZNR i zaštitu okoliša, voditelja odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete i inženjera za planiranje.

Projekt: Toyota spremište za automobile

Naručitelj: Projects and Plants w.l.l.

Izgradnja pumpne stanice za vatrogasce i muljnog separatora.

Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta kod izvoditelja, voditelja gradnje, voditelja odjela tehničke pripreme, voditelja odjela za ZNR i zaštitu okoliša, voditelja odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete i inženjera za planiranje.

Projekt: Al Jazeera Sports – rekonstrukcija postojećih prilaza, pločnika i uređenje okoliša

Naručitelj: EKRON Enterprises w.l.l.

zemljani radovi, AB radovi, hidroizolacijski radovi, asfalterski radovi, postava opločnika, uređenje okoliša, izmještanje postojećih instalacija struje, vode i fekalne kanalizacije.

Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta kod izvoditelja, voditelja gradnje, voditelja odjela tehničke pripreme, voditelja odjela za ZNR i zaštitu okoliša, voditelja odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete i inženjera za planiranje.

Projekt: Al Wakrah izgradnja novog groblja

Naručitelj: SAMACO Trading and Contracting w.l.l.

zemljani radovi, oborinska odvodnja, tampon, asfalti, rubnjaci, prometna signalizacija, postava opločnika.

Vršili smo dužnost Glavnog inženjera projekta kod izvoditelja, voditelja gradnje, voditelja odjela tehničke pripreme, voditelja odjela za ZNR i zaštitu okoliša, voditelja odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete i inženjera za planiranje.

Kraljevina Saudijska Arabija

Projekt: Hladnjača u Dammamu

Naručitelj: Al Watania Poultry w.l.l.

Izgradnja hladnjače i ostalih povezanih objekata, uključujući, dodatno na građevinske radove i instalacijske radove kao što su vodovod, elektro napajanje, fekalna kanalizacija, telekomunikacijske radove, oborinsku odvodnju, uređenje okoliša, pristupne ceste, opločnike, prometnu signalizaciju, izgradnju trafostanice, ulične rasvjete itd.

Vršili smo dužnost konzultanta glavnog izvoditelja radova za planiranje, ugovornu korespondenciju i procedure za ZNR i zaštitu okoliša.

Projekt: Suli kanal za oborinsku odvodnju u Riyadh

Naručitelj: Al Harbi Trading and Contracting w.l.l.

Izvedba „Cut and cover“ tipa tunela, odnosno pločastog propusta s 4 do 8 čelija ukupne duljine 5,200 m, koji se koristiza evakuaciju velikih količina oborinskih voda ukišnoj sezoni.

Vršili smo dužnost konzultanta glavnog izvoditelja radova za planiranje, ugovornu korespondenciju i procedure za ZNR i zaštitu okoliša.

Projekt: Taif – Abha proširenje ceste

Naručitelj: Al Harbi Trading and Contracting w.l.l.

Proširenje i rekonstrukcija postojeće dvosmjerne ceste ukupne duljine 535 km. Radovi su se sastojali od mjestimičnog dodavanja novih prometnih trakova za spori promet, smanjenja radijusa zakrivljenosti prometnice, izvedbe zemljanih radova u svrhu povećanja preglednosti te mjestimičnoj obnovi asfaltnog zastora i prometne signalizacije.

Vršili smo dužnost konzultanta glavnog izvoditelja radova za planiranje, ugovornu korespondenciju i procedure za ZNR i zaštitu okoliša.

Kuwait

Projekt: Čvor br. 1 & 11; 6th ring, 7th ring; East Ardya / West Jeeb Al Shuyoukh, Kuwait City

Naručitelj: Burhan International w.l.l.

Gornji ustroj mostova u dva čvorišta – slobodna konzolna gradnja primjenom predgotovljenih segmenata sandučastog poprečnog presjeka. Montaža dizalicama i lansirnim prenosilima preko autoceste pod prometom.

Vršili smo dužnost konzultanta glavnog izvoditelja za projekt tehnologije za montažu predgotovljenih sandučastih segmenata te naknadno utezanje istih u svrhu monolitizacije.

Republika Bosna i Hercegovina

Projekt: Autocesta dionica Doboj – Banja Luka

Naručitelj: Integral Laktaši

Izgradnja autoceste na dionici Doboj - Prnjavor.

Vršili smo dužnost Glavnog inženjera za podizvođača na zemljanim radovima.